Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Prostko

 

NIP: 7343497386
REGON: 367760896

 

 • Klauzula informacyjna RODO

  Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Radca Prawny Maciej Prostko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Prostko z siedzibą w Nowym Sączu (33-300), ul. Pijarska 17A/2,  zwany dalej Kancelarią. Z administratorem można kontaktować się telefonicznie: +48 668 129 959, emailowo: biuro@kancelariaprostko.pl lub korespondencyjnie na wskazany powyżej adres
  2. Będziemy przetwarzać Pani/Pana* dane wyłącznie w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, objętej udzielonym pełnomocnictwem/zleceniem*, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 3 i 6 ustawy o radcach prawnych  ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 75, 2320..). Pani/Pana* dane nie będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.
  3. Prawo do sprzeciwu W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana* danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana* dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana* interesów, praw i wolności lub Pani/Pana* dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  4. Będę przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do upływu okresu przedawnienia dochodzenia roszczenia.
  5. Pani/Pana* dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa radcy prawnego prowadzącego sprawę lub pracownikom kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania. A  także podmiotom świadczącym usługi informatyczne oraz nowych technologii, księgowo- finansowe, kontrolne, pocztowe oraz kurierskie.
  6. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu* prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) swoich danych; żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego
  7.  Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną
  8.  Informuję, że nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana* dane nie są profilowane.
  9.  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana* danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.
  10. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
  11. .Radca Prawny i Adwokat korzystają z wyłączeń przewidzianych w RODO m.in. z uwagi na obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej oraz ze względu na konieczność ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Klienta.